Zapisz się na webinar
Zapisz się na webinar

27.08.2015

Jak ocenić efektywność inwestycji (1)

Trudno określić jak długa jest historia inwestowania i spekulacji. Chęć wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w celu pomnażania kapitału towarzyszy ludzkości od niepamiętnych czasów. Podobno już Tales z Miletu głowił się nad logiczną sprzecznością wyrażoną zdaniem „skoro jestem taki mądry, to dlaczego nie jestem tak samo bogaty?”. To poszukiwanie przełożenia wiedzy na pieniądze zaowocowała pierwszym w dziejach ludzkości kontraktem opcyjnym, który filozof, prognozując na podstawie gwiazd urodzaj zbiorów, zawarł z miejscowymi rolnikami na prasę do oliwek. Ci wszyscy, którzy decydowali się podjąć ryzyko spekulacji, chcieli również dowiedzieć się czy ich wysiłek przyniósł zamierzony efekt. Miary takie jak zysk i strata są najprostszymi i zapewne najstarszymi wskaźnikami opłacalności inwestycji. Z czasem inwestorzy zauważyli, iż istotny jest nie tylko sam potencjalny zysk, ale również ryzyko na jakie narażamy nasz kapitał decydując się na daną inwestycję. Miar ryzyka oraz atrakcyjności inwestycji jakie wykorzystywali i wykorzystują inwestorzy do dzisiaj jest bardzo wiele. W poniższym cyklu artykułów postaramy się przedstawić najważniejsze z nich, wskazując ich konstrukcję, interpretację, potencjalne zastosowanie oraz zalety i wady. Poniższa tabela zawiera wykaz wszystkich opisanych wskaźników wraz z krótkim objaśnieniem.
Podsumowanie wskaźników

Nazwa wskaźnika

Opis i zastosowanie

Interpretacja wartości wskaźnika

Artykuł

Odchylenie standardowe

Najpopularniejsza miara ryzyka. Mierzy o ile stopy zwrotu przeciętnie różnią się od średniej

Przyjmuje dowolne wartości nieujemne. Im mniejsze odchylenie standardowe, tym inwestycja jest mniej ryzykowna.

Część I

Podstawowe wskaźniki ryzyka i współzależności

Współczynnik zmienności

Zagregowany wskaźnik atrakcyjności inwestycji. Mierzy stosunek ryzyka do oczekiwanego zysku

Przyjmuje dowolne nieujemne wartości. Wartość wskaźnika mówi ile jednostek ryzyka przypada na jednostkę zysku. Im mniejszy wskaźnik tym inwestycja lepsza.

Część I

Podstawowe wskaźniki ryzyka i współzależności

Kowariancja

Miara zależności pomiędzy dwoma instrumentami. Wykorzystywana do mierzenia powiązań pomiędzy zmiennościami instrumentów.

Przyjmuje dowolne wartości. Kowariancja bliska 0 oznacza słaby związek pomiędzy instrumentami. Wysoka kowariancja dodatnia oznacza silny dodatni związek pomiędzy stopami zwrotu (wysokim zwrotom z A towarzyszą wysokie zwroty z B; niskim zwrotom z A, niskie zwroty z B). Wysoka ujemna kowariancja oznacza silny odwrotny związek pomiędzy stopami zwrotu (wysokim zwrotom z A towarzyszą niskie zwroty z B; niskim zwrotom z A, wysokie zwroty z B)

Część I

Podstawowe wskaźniki ryzyka i współzależności

Współczynnik korelacji

Standaryzowana kowariancja. W odróżnieniu od kowariancji, nie jest zależna od zmienności instrumentów. Wykorzystywana do dywersyfikacji portfela (poszukujemy instrumentów nieskorelowanych z naszym portfelem).

Przyjmuje wartości od -1 do 1. Interpretacja analogiczna do kowariancji. 1 (-1) oznacza doskonałą korelację dodatnią (ujemną). Korelacja 0 oznacza brak zależności pomiędzy zachowaniem się stóp zwrotu.

Część IPodstawowewskaźniki ryzyka i współzależności

Linia rynku kapitałowego – CML

Linia w układzie współrzędnych dochód – odchylenie standardowe zawierająca wszystkie portfele efektywne. Wykorzystywana do sprawdzenia czy dany portfel jest bliski efektywnemu. Służy głównie do oceny portfeli słabo zdywersyfikowanych.

Dla danego odchylenia standardowego, CML pozwala obliczyć stopę zwrotu portfela efektywnego. Jeżeli faktyczna stopa zwrotu jest mniejsza od stopy wynikającej z CML, to portfel nie jest efektywny.

Część II

Ocena inwestycji na bazie teorii portfelowej

Współczynnik beta

Miara ryzyka instrumentu względem ryzyka rynkowego. Stosuje się głównie do portfeli dobrze zdywersyfikowanych jako miara ryzyka. Wskaźnik pokazuje jak portfel będzie reagował na zmiany sytuacji rynkowej.

Przyjmuje dowolne wartości. Beta równa 1 oznacza ryzyko równe rynkowemu. Beta większa od 1 oznacza instrumenty bardziej agresywne. Beta mniejsza od 1 oznacza portfele defensywne. Wartość wskaźnika mówi jaka powinna być zmiana stopy zwrotu z portfela w stosunku do zmiany rynkowej stopy zwrotu. Beta równa 2 oznacza, że stopa zwrotu portfela zmienia się 2 razy mocniej niż rynkowa.

Część II

Ocena inwestycji na bazie teorii portfelowej

Ryzyko systematyczne i specyficzne

Ryzyko systematyczne to część ryzyka uzależniona od sytuacji rynkowej, niedywersyfikowalna. Ryzyko specyficzne to część ryzyka niezależąca od sytuacji zewnętrznej, dywersyfikowalna.

Przyjmują dowolne wartości nieujemne. Mierzone są wariancją (kwadrat odchylenia standardowego). Suma ryzyka systematycznego i specyficznego daje całe ryzyko inwestycji (wariancję). Portfel dobrze zdywersyfikowany ma ryzyko specyficzne równe zero. Ryzyko specyficzne istotnie większe od zera oznacza słabą dywersyfikację portfela.

Część II

Ocena inwestycji na bazie teorii portfelowej

Linia rynku papierów wartościowych – SML

Linia w układzie współrzędnych dochód – współczynnik beta określająca portfele dobrze wyceniane. Wykorzystywana do sprawdzenia czy dany portfel jest dobrze wyceniany. Stosuje się głównie do portfeli dobrze zdywersyfikowanych.

Dla danego współczynnika beta, SML pozwala obliczyć stopę zwrotu portfela w równowadze. Jeżeli faktyczna stopa zwrotu jest większa od wynikającej z SML, portfel jest niedoszacowany i powinien być zakupiony przez inwestora. Jeżeli faktyczna stopa zwrotu jest mniejsza od wynikającej z SML, portfel jest przeszacowany i powinien zostać sprzedany.

Część II

Ocena inwestycji na bazie teoriiportfelowej

Wskaźnik Sharpa

Wskaźnik pokazujący położenie portfela względem linii CML. Pozwala porównać portfele pod względem ich efektywności. Stosuje się głównie do portfeli słabo zdywersyfikowanych

Wskaźnik określa premię za jednostkę ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym. Może przyjmować dowolne dodatnie wartości. Im wyższy wskaźnik, tym większą premię za ryzyko otrzymuje inwestor (lepszy portfel).

Część II

Ocena inwestycji na bazie teorii portfelowej

Wskaźnik Treynora

Wskaźnik pokazujący położenie portfela względem linii SML. Pozwala porównać portfele pod względem ich wyceny. Stosuje się głównie do portfeli dobrze zdywersyfikowanych

Wskaźnik określa premię za jednostkę ryzyka mierzonego współczynnikiem beta. Może przyjmować dowolne dodatnie wartości. Im wyższy wskaźnik, tym większą premię za ryzyko otrzymuje inwestor (lepszy portfel).

Część III

Wskaźniki teorii portfelowej i selektywność inwestycji

Wskaźnik alfa Jensena

Wskaźnik pokazuje nadwyżkową stopę zwrotu w stosunku do SML. Służy do oceny, czy portfel jest dobrze wyceniany. Stosuje się do oceny portfeli dobrze zdywersyfikowanych.

Wskaźnik może przyjmować dowolne wartości. Jego wartość równa się nadwyżce stopy zwrotu nad wynikającą z linii SML. Wskaźnik alfa dodatni oznacza portfele niedoszacowane, wskaźnik ujemny portfele przeszacowane. Wskaźnik alfa równy 0 oznacza portfel dobrze wyceniony

Część III

Wskaźniki teorii portfelowej i selektywność inwestycji

Selektywność brutto

Wskaźnik wykorzystywany do pokazania efektów selektywnej budowy portfela (celowego częściowego braku dywersyfikacji).

Wskaźnik pokazuje nadwyżkę faktycznej stopy zwrotu portfela selektywnego nad portfelem zdywersyfikowanym

Część III

Wskaźniki teorii portfelowej i selektywność inwestycji

Wskaźnik dywersyfikacji

Wskaźnik stosowany w celu określenia wymaganej premii za brak dywersyfikacji.

Wskaźnik określa o ile pkt proc. stopa zwrotu powinna być wyższa przy określonym poziomie wyższego ryzyka.

Część III

Wskaźniki teorii portfelowej i selektywność inwestycji

Selektywność netto

Wskaźnik służy do oceny czy inwestor otrzymał odpowiednie wynagrodzenie za selektywność portfela.

Wskaźnik obliczony jest jako różnica pomiędzy faktyczną premią za brak dywersyfikacji (selektywność brutto), a premią jaką inwestor teoretycznie powinien otrzymać przy danym dodatkowym poziomie ryzyka (wskaźnik dywersyfikacji) . Ujemny wskaźnik selektywności oznacza, że premia jaką inwestor otrzymał jest niewystarczająca w stosunku do poziomu dodatkowego ryzyka. Inwestor nie powinien decydować się inwestować w portfel, którego selektywność netto jest ujemna.

Część III

Wskaźniki teorii portfelowej iselektywnośćinwestycji

Przedstawione wskaźniki dają bardzo szeroki zbiór instrumentów służących ocenie portfeli inwestycyjnych. Warto zadać sobie trud poznania sposobu ich szacowania i wykorzystać je do oceny efektywności swojego portfela inwestycyjnego. Może bowiem okazać się, że z pozoru bardzo dobry, przynoszący wysoką stopę zwrotu portfel, naraża nas na zbyt duże ryzyko. Jeszcze niedawno takie zaawansowane pomiary wyników portfela były domeną dużych inwestorów instytucjonalnych, dysponujących odpowiednim zapleczem informatycznym oraz przede wszystkim szerokim wachlarzem instrumentów służących dywersyfikacji portfela. Dzisiaj, za pośrednictwem platform transakcyjnych, każdy inwestor ma dostęp do równie dużej liczby instrumentów, które mogą służyć optymalizacji jego portfela.

Andrzej Nowak

EFIX Dom Maklerski S.A.

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (4 głosów, średnia: 4,00 z 5)
Loading...

Zapisz się na webinar

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.