Zapisz się na webinar
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

27.08.2015

Strategie Market Neutral – rodzaje i sposób działania

Cykle koniunkturalne są nieodłącznym elementem funkcjonowania wszystkich światowych gospodarek. Tak jak w każdym cyklu koniunkturalnym na przemian występują okresy ożywienia i recesji, tak na rynkach finansowych okresy hossy przeplatają się z okresami bessy. Nie jest sztuką zarabiać na inwestycjach giełdowych, gdy rynki dynamicznie rosną, ale sztuką jest nie stracić zarobionych pieniędzy w przypadku nagłego załamania nastrojów giełdowych. Natomiast prawdziwym wyzwaniem jest pomnażać zainwestowany kapitał nawet w czasie bessy i w dodatku ograniczać ryzyko inwestycji do minimum. Taki sposób inwestowania umożliwia grupa strategii znanych pod wspólną nazwą – Market Neutral. Artykuł ten ma na celu przybliżenie idei funkcjonowania tych strategii, możliwości ich wykorzystania na rynkach finansowych oraz przedstawienie uzyskanych za ich pomocą rezultatów.

W jaki sposób działa strategia Market Neutral?

Wybór sposobu inwestowania powinien być poprzedzony dokładną analizą przynajmniej dwóch aspektów: oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji oraz jej potencjalnego ryzyka. Każdy inwestor stara się maksymalizować zysk oraz minimalizować ryzyko inwestycji. W jaki więc sposób uzyskiwać atrakcyjne stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału przy jednoczesnej niskiej ekspozycji na ryzyko? Wiadomo, że ryzyka wyeliminować się nie da, ale można przynajmniej znacznie je ograniczyć. Wyróżniamy dwa rodzaje ryzyka inwestycyjnego: systematyczne oraz specyficzne.

Ryzyko systematyczne jest wywoływane przez czynniki zewnętrzne m.in. czynniki makroekonomiczne i wynika ze specyfiki danego rynku finansowego. Każdy instrument jest narażony na ryzyko systematyczne rynku, na którym jest notowany. Wrażliwość ceny danego instrumentu na zmiany wartości portfela rynkowego (portfel wszystkich spółek notowanych na rynku ważony kapitalizacją) określa współczynnik Beta, który mówi o ile procent zmieni się cena waloru, gdy wartość portfela rynkowego wzrośnie o 1 proc.

Natomiast ryzyko specyficzne nie jest skorelowane z rynkiem i jest przypisane do konkretnego instrumentu finansowego. Inwestorzy starają się dywersyfikować swój portfel papierów wartościowych, aby ograniczyć w ten sposób ryzyko specyficzne. Strategie z grupy Market Neutral opierają się jednak na zupełnie innych założeniach. Ich celem jest uniezależnienie się od zachowań rynków finansowych i występujących na nich cyklicznych wahań bessy i hossy. Aby to osiągnąć niezbędne jest skonstruowanie takiego portfela, który charakteryzowałby się współczynnikiem Beta bardzo bliskim zero. Zazwyczaj oznacza to dobór odpowiedniej kombinacji „krótkich” i „długich” pozycji na poszczególnych instrumentach w zależności od typu strategii MN.

Strategie Market Neutral, oprócz ograniczania ryzyka, pozwalają także osiągać atrakcyjne stopy zwrotu, zazwyczaj znacznie wyższe niż stopy zwrotu z walorów o stałym dochodzie (obligacji rządowych, bonów skarbowych). Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby rynki finansowe stale znajdowały się w równowadze, a wszystkie instrumenty finansowe były prawidłowo wycenione. Wiemy jednak, że inwestorzy giełdowi nie zawsze zachowują się racjonalnie, a rynkowa wycena instrumentu rzadko kiedy jest równa jego prawdziwej wartości (tzw. fair value). Te właśnie anomalie w wycenie oraz nieefektywność rynków wykorzystuje prezentowana przeze mnie grupa strategii do uzyskiwania stosunkowo wysokich stóp zwrotu przy znacznie ograniczonym ryzyku.

Na jakich instrumentach można zastosować strategię Market Neutral?

Powszechnie uważa się, że strategie Market Neutral mogą być stosowane tylko na rynkach akcji. Nie jest to prawda – ta grupa strategii może być stosowana praktycznie na wszystkich instrumentach finansowych. W zależności od wykorzystywanych instrumentów strategie Market Neutral dzielimy na:

  • Equity Market Neutral – strategia opierająca się na wykorzystywaniu nieefektywności w wycenie akcji poszczególnych spółek. Polega ona na podziale rynku na spółki niedowartościowane i przewartościowane. Inwestor zawiera pozycję długą na walorze niedowartościowanym i krótką na przewartościowanym, najczęściej w ramach tego samego sektora. Założenie jest takie, że akcje spółek przewartościowanych w czasie dobrej koniunktury na giełdzie urosną mniej niż te spółek niedowartościowanych, a w czasie bessy natomiast spadną bardziej. Zysk wynika więc ze spread’u pomiędzy stopami zwrotu akcji z tych dwóch grup.

  • Convertible Bond Arbitrage – strategia polegająca na nabywaniu instrumentów zamiennych: obligacji zamiennych na akcje firmy emitującej lub obligacji wymiennych na określoną liczbę akcji zwykłych przedsiębiorstwa innego niż emitent i graniu na krótko na walorach, na które zakupiony instrument może być wymieniony. Ilość akcji, na które można wymienić daną obligację nazywamy wskaźnikiem konwersji (może się także zdarzyć, że obligacja jest wymienna na mniej niż jedną akcję). Inwestor dokonuje zakupu instrumentu zamiennego i krótko sprzedaje odpowiednią ilość akcji zgodnie z określonym wskaźnikiem konwersji. W przypadku spadku cen akcji inwestor zarabia na krótkiej pozycji, a ponadto uzyskuje pewny zysk z obligacji. Natomiast gdy ceny akcji rosną inwestor wymienia obligacje na akcje i w ten sposób „wychodzi na zero”. Jedyne ryzyko tej strategii wynika z możliwości bankructwa emitenta. W takim przypadku inwestor może nie odzyskać całości zainwestowanych środków.

  • Sovereign Fixed Income Arbitrage – do tej grupy zaliczamy strategie oparte na instrumentach finansowych przynoszących stały dochód: obligacjach rządowych i korporacyjnych, bonach skarbowych, swapach oraz kontraktach terminowych na te instrumenty. Strategie polegają na zbudowaniu portfela o takiej kombinacji pozycji długich i krótkich na instrumentach o ustalonym dochodzie (np. na obligacjach rządowych o różnych terminach wygaśnięcia), aby był on neutralny względem wahań stóp procentowych lub odporny na różne zdarzenia makroekonomiczne i pozbawiony ryzyka niewypłacalności emitenta. Innym sposobem na zastosowanie tej strategii jest zawarcie przeciwstawnych pozycji na wspomnianych instrumentach i opiewających na nich kontraktach terminowych.
  • Mortgage-backed Securities Arbitrage – strategia opierająca się na wykrywaniu i wykorzystywaniu nieefektywności na rynku instrumentów hipotecznych. Polega ona na nabywaniu instrumentów typu CMO (Collateralized Mortgage Obligation) i hedgowaniu tej pozycji za pomocą m.in. swapów, kontraktów terminowych lub opcji. Inwestor dobiera instrumenty w taki sposób, aby uzyskać portfel neutralny względem wahań stóp procentowych. Pozwala to wyeliminować ryzyko zmiany ceny, czasu trwania oraz wypukłości (wpływ stopy dochodu na cenę obligacji) takiego portfela.

  • Merger Arbitrage – strategia polegająca na wykorzystaniu takich sytuacji na rynku, jak przejęcia lub fuzje przedsiębiorstw, do uzyskania profitów. Obejmuje to wrogie przejęcie, wykup lewarowany czy połączenie przedsiębiorstw. Inwestor zarabia na różnicy cen akcji danych firm przed i po wystąpieniu fuzji lub przejęcia. Inwestor posiadający informację o zbliżającej się fuzji dwóch firm może nabyć akcje firmy przejmującej licząc na to, że w wyniku tej operacji firma zyska finansowo i wartość jej akcji pójdzie w górę.

Karolina Bojko
EFIX Dom Maklerski S.A.

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (2 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Zapisz się na webinar

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.