Zapisz się na webinar
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

27.08.2015

Strategie Market Neutral – zastosowanie i rezultaty

Strategie MN mają na celu uniezależnienie w jak największym stopniu stopy zwrotu z portfela od wahań rynkowych. Obejmuje to odpowiednią konstrukcję portfela instrumentów finansowych oraz jego modyfikacje, aby stale charakteryzował się współczynnikiem Beta możliwie bliskim zero. W ramach MN wyróżniamy dwie podstawowe metody zarządzania portfelem: Pairs trading oraz Statistical Arbitrage.

Pairs trading

Metoda ta opiera się na założeniu, że ceny dwóch instrumentów o podobnych charakterystykach, powiązane fundamentalnie lub historycznie, powinny poruszać się w tym samym kierunku i z bardzo zbliżoną dynamiką. Relacje cenowe tych instrumentów tworzą zazwyczaj pewien stan równowagi, który jednak okresowo może zostać zachwiany. Zaburzone relacje cenowe pomiędzy tymi tzw. „siostrzanymi walorami” stwarzają doskonałą okazję inwestycyjną. Inwestor otwiera przeciwstawne pozycje na opisywanych walorach w momencie, gdy spread w relacjach cenowych osiągnie pewną istotną, z punktu widzenia statystycznego lub historycznego, wartość. Pozycje są zamykane, gdy relacja cen tych instrumentów powróci do stanu równowagi lub gdy na wskutek dużych anomalii rynkowych nasza strategia zacznie generować stratę i strata ta osiągnie pewien z góry założony poziom.

Pairs trading jest techniką inwestowania stosowaną głównie na akcjach spółek z tego samego sektora. Możliwe jest jednak zastosowanie pairs traidingu na indeksach giełdowych lub towarach. Zasadniczo instrumenty te powinny być notowane na tym samym rynku (indeksy powinny dotyczyć spółek z tej samej giełdy). Pairs trading nie wymaga kategorycznie bycia neutralnym względem ryzyka rynkowego. Niezbędnym jednak warunkiem jest, aby w momencie otwierania, wartość pozycji długiej i krótkiej były sobie równe oraz aby instrumenty były kwotowane w tej samej walucie. Sukces tej strategii jest determinowany przede wszystkim przez wybór metody identyfikacji potencjalnie zyskownych par instrumentów. Najczęściej używane są wskaźniki fundamentalne oraz modele statystyczne. Oprócz wyboru dwóch komponentów niezbędne jest także określenie przy jakim poziomie odchylenia ich relacji cenowej należy otwierać pozycje i w jakiej odległości postawić stop loss’a. To ostatnie odgrywa kluczową rolę nie tylko w pairs traidingu, ale we wszystkich strategiach Market Neutral. Może się bowiem zdarzyć, że wskutek jakiegoś ważnego wydarzenia relacja cen instrumentów zostanie zachwiana na stałe i nie powróci już do zakładanego przez nas stanu równowagi.
Statistical Arbitrage

Ta metoda zarządzania portfelem jest de facto rozszerzeniem opisanego wcześniej pairs-tradingu. Opiera się ona na założeniu, że grupy instrumentów notowanych na tym samym rynku oraz posiadające podobne charakterystyki powinny być wyceniane średnio w ten sam sposób. Mimo tego, wskutek nieracjonalnego zachowania inwestorów, pewnych zdarzeń z przeszłości oraz czynników psychologicznych tymczasowo na rynkach mogą zostać zaobserwowane pewne anomalie. Statistical Arbitrage w przeciwieństwie do pairs-tradingu nie polega jednak na poszukiwaniu dysproporcji cenowych pomiędzy dwoma powiązanymi historycznie lub fundamentalnie walorami. Zamiast tego dzieli dany rynek instrumentów na grupy ze względu na pewne kryteria i szuka powtarzających się dywergencji cenowych pomiędzy tymi wydzielonymi grupami.

Krytycznym elementem tej strategii są kryteria według których dzielimy walory z danego rynku na grupy. Zasadniczo metoda arbitrażu statystycznego jest stosowana na rynkach akcji (najczęściej amerykańskich, ze względu na ich największą płynność). Można jednak wyselekcjonować kryteria działające na podobnej zasadzie na innych rynkach np. surowcowych lub walutowych. Na rynkach akcji tymi kryteriami są najczęściej: wskaźniki wyceny spółki, estymacja wartości, dźwignia, stopa dywidendy, rewizje przychodów lub tzw. „efekt momentum” (zakładamy, że spółki które w przeszłości zachowywały się relatywnie dobrze będą tak kształtować się nadal, natomiast te ze słabymi wynikami na rynku pozostaną „w tyle”). Po wybraniu danego czynnika inwestor sortuje walory od tych posiadających najwyższą wartość wskaźnika do tych z najniższą i dzieli je w ten sposób na kilka równych grup (najczęściej na pięć). Następnie w zależności od wybranego wcześniej kryterium selekcji inwestor zawiera pozycje na długo i na krótko na instrumentach należących do dwóch skrajnych grup. W ten sposób uzyskuje portfel neutralny względem ryzyka rynkowego i jeśli zaobserwowane zależności zostaną zachowane, uzyskuje przyzwoity zysk.

Brzmi to relatywnie prosto, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Bardzo istotnymi aspektami tej metody zarządzania portfelem są: wybór optymalnego okresu obserwacji, stworzenie najkorzystniejszej liczby grup instrumentów oraz wypracowanie najbardziej efektywnego sposobu tworzenia portfela i jego modyfikacji. Dlatego też zastosowanie arbitrażu statystycznego powinno być poprzedzone szeregiem testów w celu zoptymalizowania parametrów tej strategii. Dobór kryteriów selekcji jest często determinowany przez okres zastosowania strategii: dla strategii krótkoterminowych (3-12 miesięcy) często wybierany jest efekt momentum, natomiast dla dłuższych horyzontów czasowych (2-5 lat) najpopularniejsze są wskaźniki wyceny spółki (podział spółek na te o potencjale wartości i potencjale wzrostu) oraz kryterium powrotu do średniej (przeciwne do efektu momentum – zakłada, że w dłuższym terminie inwestorzy zdadzą sobie sprawę z błędnego kształtowania cen w krótkim okresie i akcje powrócą do prawidłowej wyceny).

Historyczne rezultaty wybranych strategii Market Neutral

Najłatwiej jest oceniać poszczególne strategie analizując ich historyczne stopy zwrotu oraz porównywać te stopy zwrotu z pewnym benchmarkiem np. indeksem giełdowym skupiającym spółki z danego rynku. Bardzo ważnym wskaźnikiem charakteryzującym daną strategię jest także drawdown, czyli obsunięcie kapitału. Poniższe wykresy przedstawiają historyczne skumulowane stopy zwrotu z wybranych strategii MN w porównaniu z indeksem S&P500 i Dow Jones World Index oraz historyczne wartości obsunięcia kapitału dla tego samego okresu.

Zacznijmy od indeksu Credit Suisse/Tremont Hedge Fund, który skupia 5 tys. funduszy hedgingowych zarządzającym kwotą minimum 50 mln USD.

Skumulowana stopa zwrotu

Drawdown

Convertible Arbitrage

Skumulowana stopa zwrotu

Drawdown

Equity Market Neutral

Skumulowana stopa zwrotu

Drawdown

Fixed Income Arbitrage

Skumulowana stopa zwrotu

Drawdown

Źródło: Credit Suisse/Tremont Hedge Index

Jak nietrudno zauważyć wszystkie przedstawione strategie z grupy Market Neutral prezentują się zdecydowanie lepiej niż ich benchmarki. Na wykresie pokazującym historyczną skumulowaną stopę zwrotu w ogóle nie widać mocnego załamania obserwowanego na giełdach w latach 2000-2002. Zdecydowanie mniej widoczny jest również krach w latach 2008-2009. Wystarczy zresztą popatrzeć na historyczne wartości drawdown’ów tych strategii. Z wyjątkiem roku 2008 wynosiły one maksymalnie 10 proc., a we wspomnianym 2008r. były i tak zdecydowanie mniejsze niż na S&P500 czy Dow Jones World Index.
Strategie Market Neutral stwarzają szerokie możliwości inwestycyjne bez względu na zmieniające się warunki rynkowe. Pozwalają wykorzystać zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje napływające na rynek, a ponadto umożliwiają ograniczenie ryzyka. Mam tu na myśli nie tylko ryzyko rynkowe, ale i sektorowe, makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne. Nie są one oczywiście zupełnie pozbawione wad, takich jak np. uzyskiwanie gorszych wyników w hossie niż fundusze inwestycyjne kupujące akcje. Mogą być one jednak istotnym składnikiem portfela zarządzających funduszami, ponieważ pozwalają wygładzić krzywą kapitału oraz ograniczyć ryzyko nadmiernej utraty środków w przypadku nagłego załamania rynków.

Karolina Bojko
EFIX Dom Maklerski S.A.

Oceń artykuł:

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdki (3 głosów, średnia: 3,67 z 5)
Loading...

Zapisz się na webinar

Zobacz także:
Zobacz wszystkie

Notowania

Zapisz się na webinar

Kalendarium

Zobacz więcej »

Statystyki sesji / mapa nastrojów

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.