Zapisz się na webinar
EFIX Global - Inteligentne Rekomendacje Inwestycyjne

Regulamin

 • Serwis informacyjny ticker.pl (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000348420, REGON 301346369, NIP 2090001747, zwaną w dalszej części regulaminu Ticker.

 • Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ticker oraz korzystania z Serwisu jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 • Ticker oraz podmioty z nim współpracujące są jedynymi uprawnionymi z tytułu autorskich praw majątkowych do treści zawartych w Serwisie. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

 • Wszelką korespondencję e-mailową należy przesyłać na adres biuro@ticker.pl

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Dostęp do Serwisu

 • Z Serwisu korzystać mogą zarejestrowane osoby fizyczne i przedsiębiorstwa zwane dalej Użytkownikami po przydzieleniu przez Ticker konta w Serwisie. Serwis nie jest przeznaczony do dystrybucji i dla użytku osób lub przedsiębiorstw podlegających przepisom prawa, które taką dystrybucję lub użytek zabraniają lub w jakikolwiek sposób ograniczają.

 • Ticker udziela Użytkownikom niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, w tym informacji bezpłatnych i płatnych bez prawa udzielenia dalszych upoważnień.

Zasady korzystania z Serwisu

 • Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

 • Usługi świadczone przez Ticker polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu, a także sprzedaży produktów drogą wysyłkową.

 • Usługi świadczone przez Ticker za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Ticker zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

 • Koszt Usług zawiera Cennik Usług dostępny na stronie Zamówienie w Serwisie.

 • Sposób zawarcia Umowy i zamówienia Usług określony jest przez informacje zawarte na stronie Zamówienie.

 • Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Ticker potwierdzenia o uznaniu konta bankowego.

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania Serwisu.

 • Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi / konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami)

 • Użytkownik upoważnia Ticker do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin.

 • Użytkownik nie ma prawa do tworzenia własnych baz danych lub zbiorów informacji w oparciu o materiały uzyskane w Serwisie.

 • Udostępnienie informacji z Serwisu przez użytkownika lub jego pracowników lub współpracowników osobom trzecim w drodze sprzedaży, oddania do używania bądź w jakikolwiek inny sposób, jak i wykorzystywanie informacji przez Użytkownika dla innych potrzeb niż potrzeby własne, bez odrębnego zezwolenia firmy Ticker, stanowi poważne naruszenie Regulaminu.

 • Przy wykorzystaniu treści zawartych w serwisie Użytkownik zobowiązuje się wskazywać Serwis jako źródło ich pochodzenia.

 • Użytkownik nie ma prawa udostępniać hasła dostępu do swojego konta w Serwisie osobom trzecim oraz zobowiązuje się odpowiednio je zabezpieczyć przed utratą lub kradzieżą. W przypadku powzięcia informacji o złamaniu hasła lub zaznajomieniu się z hasłem w jakikolwiek inny sposób przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić o tym Ticker na piśmie lub drogą e-mailową.

 • Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnieniu błędu przy wprowadzaniu tych danych, użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy przesłać poprawne dane drogą e-mailową na adres biuro@ticker.pl

Ograniczenie odpowiedzialności

 • Przedstawione, w dystrybuowanych przez Serwis informacjach (w tym między innymi komentarzach, raportach, analizach, prognozach, sygnałach) poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora, firmy Ticker lub Serwisu do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub instrumentów finansowych. Poglądy te jak i inne treści Serwisu nie stanowią “rekomendacji” lub “doradztwa” w rozumieniu stosownych ustaw. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie treści Serwisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi Użytkownik.

 • Ticker nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie, zakłócenia, przerwy w łączności między Użytkownikiem a Serwisem. Serwis nie jest objęty gwarancją w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Ryzyko z tytułu jakości i skuteczności działania Serwisu ponosi wyłącznie Użytkownik.

 • Ticker w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia lub niemożliwości użycia Serwisu.

 • Ticker nie odpowiada wobec Użytkownika ani osób trzecich za szkody wynikłe z wszelkich możliwych nieścisłości lub opuszczeń w treści Serwisu.

 • Użytkownik zgadza się, że korzysta z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 • O każdym zakłóceniu łączności z Serwisem i braku dostępu po uiszczeniu opłaty do treści płatnych, Użytkownik jest zobowiązany poinformować Ticker w terminie 1 dnia roboczego pisemnie lub drogą e-mailową.

 • Ticker zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

 • Ticker zastrzega sobie prawo dowolnego kształtowanie treści Serwisu, w tym między innymi usuwania, uzupełniania i dodawania nowych treści. Ticker nie jest zobowiązany do informowania Użytkowników o jakichkolwiek zmianach i aktualizacjach Serwisu.

 • Serwis może zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne osoby i podmioty prawne, w tym podmioty zagraniczne. Ticker nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, w tym również za informacje, materiały, analizy, produkty, usługi i programy. Ticker nie jest odpowiedzialny za działanie produktów i usług proponowanych na tych stronach ani za żadne inne usługi na nich oferowane bądź reklamowane. Przed korzystaniem z usług takich stron internetowych zalecamy dokładne zapoznanie się z ich regulaminem.

Informacje o ryzyku

 • Transakcje inwestycyjne nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Gra między innymi na rynku walut, akcji lub towarów jest bardzo ryzykowna a wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie koniecznie wyznaczają przyszłe osiągnięcia. W szczególności inwestor powinien angażować w transakcje inwestycyjne jedynie te wolne środki na których stratę może sobie pozwolić. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub zyski w jakiejkolwiek postaci poniesione przez Użytkownika na podstawie informacji zawartych w Serwisie.

Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@ticker.pl

 • Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni roboczych.

 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika.

Dodatkowe warunki

 • Poszczególne części Serwisu mogą zawierać dodatkowe zasady korzystania z nich. Jeżeli zasady te stoją w sprzeczności do Regulaminu korzystania z serwisu wówczas obowiązującymi zasadami stają się zasady regulujące poszczególne strony lub części Serwisu.

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

 • Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

Kto czyta, nie traci

Wyrażam zgodę na przetwarzanie...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym także w przyszłości, przez EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowa 35, moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu, w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i kontroli. Zgoda w każdym czasie może być odwołana.

Wyrażam zgodę na przesyłanie...

Wyrażam zgodę na przesyłanie, środkami komunikacji elektronicznej, informacji handlowych przez EFIX Dom Maklerski S.A., na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.